Сочинение айтыс на казахском языке

Файл найден на NoName Club

Файл найден на FilePortal

Файл найден на Loading

Файл найден на FileBit

Картинки по запросу Сочинение айтыс на казахском языке


Сочинение айтыс на казахском языке Сочинение айтыс на казахском языке Сочинение айтыс на казахском языке Сочинение айтыс на казахском языке

Видео Сочинение айтыс на казахском языке


XIX асырды II жартысы мен XX асырды і жартысындаы

Біра ондайлар кп бола оймас керек. Мазмны, кІРІСПЕ 1XIX асырды II жартысындаы азастан баспасзІНІ дамуы.1 XIX асырды II жартысындаы азастандаы орын алан саяси жадайлар.7.2 аза баспасзін дамытудаы орыс баспасзіні.3 азастан баспасзі бірінші орыс революциясы.4 Большевиктік баспасз революцияны жаадан рлеуі жылдарында.30 2 XX асырдартысындаы азастандаы баспасз.1 аза. Сзді жйесі мен трлері. Партиялы баспасзді пролетариатпен жне ебекші шаруалармен байланысы кшейді. Орыс тіліндегі листовкаларда баяндалан революциялы идеяларды большевиктер халы барасына жергілікті интеллигенцияны кмегімен тсіндірді. Осы мааламен аттас келесі бір материалда озы елдер атарына осылу шін фабрика, заводтар салып, нерксіпті ркендету негізінен тас кмір, темір, шойын алатын, жер азатын ралдара байланысты.


Ответы на билеты по курсу " основы предпринимательства " программы "

Отаршылдар аза мдениеті Еуропалытар мен орыстарды мдениетімен салыстыранда «Екінші сортта» деп келісті 22,б.184. Алайда, мндай теестіру азатарды мдениетіне орыс мдениетіні трмысынан арауды негізінде пайда боланы шынды. Азастан большевиктері меншікті басылымдары болмаандытан, здеріні кзарастарын насихаттау шін кейде жария «ммкіндіктерді»- жергілікті прогресшіл баспасз органдарын пайдаланды. Дала уалаятыны газеті: 5 томды / У.Субханбердина. Аза жерлерін зорлап тартып алу жне шаруаларды жаппай оныс аудару жадайында М.Сералин аграрлы мселені ділетті шешілуі туралы батыл талап ойды. Октябрь жеісінен кейін совет баспасзінде ебек етті. Мны басты себебі аза тарихыны илы - илы кезедерінде замана аымын саясат аарын айнытпай тануында. Азастан большевиктері аза жне орыс ебекшілеріні басын осып, анаушы таптара арсы крес йымдастырды. Бл арман тек Кеес кіметі тсында ана орындалады. Біра елдегі революциялы жаа рлеуді ыпалымен прогресшіл, демократиялы баытта болды 17,б.3.


Шаблоны сочинения - рассуждения о русском языке

Газетте кооперация, агротехника, зоотехника мен ветеринария мселелері жнінде, сол сияты ылыми атеистік маалалар басылды. Газетті 1912 жылы 24 апрельдегі нмерінде «Ленада болан оиа» деген маала ерекше назар аударды. Жылдар арасында аза тілінде 7 шамалы кітап басылып шыты. Газет материалдарын іріктеп топтап, растырып, осы кнгі ліпбиге тсіріп, жарыа шыаран зерттеуші.Сбханбердина жылдары Ресейде болан революция дмпуі нтижесінде аза газеттеріні екінші бір лкен шоыры дниеге келгендігін айтады 45,б.326. Жылдары «Правда» патша кіметіні реакцияшылды аграрлы саясатын шкереледі, аза шаруаласына жер жніндегі мдделерін орады.