Сочинение на казахском языке астана жас кала

Файл найден на NoName Club

Файл найден на FilePortal

Файл найден на Loading

Файл найден на FileBit

Картинки по запросу Сочинение на казахском языке астана жас кала


Сочинение на казахском языке астана жас кала Сочинение на казахском языке астана жас кала Сочинение на казахском языке астана жас кала Сочинение на казахском языке астана жас кала

Видео Сочинение на казахском языке астана жас кала


Астана, арман, кАЛА, нА, казахском, сочинение - Школьные

WordPress сабатары, ас содасыны демілікке сері андай? Астана тарихын айатайтын осындай игілікті бірі- данышпан бабамызды асыл арманын орындатып, елорда іргесін ибадат ететін айбынды белгі орнатты., Астана-Бйтерегі,- рпатар сабатастыы мен тарихты кркем тоысуыны белгісі екені рас. Астана мемлекетімізді саяси, кімшілік, экономикалы, мдени орталыы жне елдікті, лтты бірлікті білдіретін бас кала. Осынау байта даланы шыыс ірі Ертіс жаасынан Сарыара мен Есілді тл сбиіндей еселі алаа деген сйіспеншіліктен туан ниет абыл болай! Узнавай больше на Знаниях! Ш жзді билігін тізгіндеген з-Туке алаш амы шін сахараны кіндігі- Сарыараа орда тіктірген екен. Астананы елді, халыты мемлекет етіп йымдастыруа атысты ыпалды ым екендігіні длелі ауыз дебиеті лгілері мен жыраулар поэзиясынан кездеседі. Згелерге лгі болып е бірінші, рине, оршаан ортаны орау министрлігіні кілдері шыады. Алай дегенімен де Астана азастанны бет пердесі.


Сочинение на казахском астана бас кала

Сонау ты игеру кезінен Целиноград атанып, туелсіздікті а таымен тарихи Амола атауын еншілеген Сарыара тріндегі айсар ала бгінде елорда мртебесіне орай Астана деп арайландырылып, Есіл жаасында есесін тіктеп келеді. Шінші мыжылды табалдырыын лт болып йып аттаан аза елі болашаа ны адам басып, алыс ияндара жанарын жіті адайды. Астана жрта жарасар!- деп жырлайды. Мндаы негізгі міндет аула мен кшелерді тазалау, оыс шыару жне ааш отырызу. И, р адама сйікті Отанынан, туан елінен ымбат ешнрсе жо. Есіл зеніні сол жаалауындаы жаа кімшілік-шаруашылы имараттарын жедел арынмен трызу масатында "Астана-Жаа ала" атты арнайы экономикалы айма рылан болатьн. Елбасыны,Астананы ркендеуі-азастанны ркендеуі, деген тере тжырымдамасын аида етіп станан жасампаз кш иелері ала келбетін одан рі слуландыруда. Тарих ойнауына саяхаттаса, аза еліні астаналарында атау згерту аз болмаанын креміз.


Астана -азастанны бас аласы

Осы арылы Астананы йымшыл, аыл-кеесшіл ым екендігін аартады. Мен де азастанымды адал, сби бала жрегіммен матан етемін. Арнадым жас алама осы жырды, - деп, Астана туралы жректен шыан шыармамды осы бір ле шумаымен бастаым келеді. Кеше ана ан асырда Сталиндік кісенді салдырлатан Амола- бгін, міне, лем халытары кзін тіккен Астана. Бас аяы бес жылда бйтеректей биіктеген Астананы слу кйі лем назарында. Оан жас та крі де бір кісідей ат салысады. Мені негізгі армандарымны бірі-азастанны дакын аспадату. Байауды йымдастырушыларды айтуынша мндай шара оларды оршаан ортаны аялап, адірлеп суіне лкен кмек крсетеді.